Skocz do treści
Home » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Napisz opowiadanie pt.: “Wakacje Krasnala Turysty” i zgarnij nagrody!
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Centrum Informacji Turystycznej 3. Post konkursowy pojawi się w Internecie, na stronie

https://www.facebook.com/centruminformacjiturystycznejwroclaw 

oraz na profilu https://www.instagram.com/it_wroclaw/ 

 1. Opowiadania należy przesyłać wyłącznie na adres info@itwroclaw.pl 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.wroclaw-info.pl b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 • 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest przesłanie opowiadania pt.: “Wakacje Krasnala Turysty” umieszczongo na Fanpagu strony Centrum Informacji Turystycznej Wrocław za pośrednictwem portalu Facebook.com.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, prześle opowiadanie na adres mailowy podany w poście konkursowym,
 3. Dopuszczalna ilość miejsc do zajęcia: 3 (trzy).
 4. Nagrody będą rozdawane na podstawie zajętego przez Uczestnika miejsca. Za zajęcie: – 1 miejsca przysługuje koszulka z wizerunkiem Krasnala Pomagajka, – 2 miejsca przysługuje plecak/worek z wizerunkiem Krasnala Pomagajka, – 3 miejsca przysługuje brelok, notes i zakładka z wizerunkiem Krasnala Pomagajka. 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej na wskazany przez niego adres mailowy do maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Centrum Informacji Turystycznej Wrocław. 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wroclaw-info.pl

pl_PL